Aandachtsgebied: Jeugdwet

Inleiding

Sinds 1 januari 2015 is de gemeente West Maas en Waal net als alle andere gemeenten in Nederland in het kader van de Jeugdwet verantwoordelijk voor de zorg aan kinderen, jongeren en hun verzorgers. In de Jeugdwet is bijna alle zorg en ondersteuning geregeld voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar. Wat niet onder Jeugdwet valt, wordt geregeld vanuit de Zorgverzekeringswet, de Wet langdurige zorg of, in het geval van hulpmiddelen, vanuit de Wmo. De gemeenten zijn op grond van de Jeugdwet verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp aan jeugdigen en hun ouders. Dit betekent:

  • hulp en ondersteuning aan ouders bij opgroei- en opvoedproblemen van jeugdigen;
  • hulp en ondersteuning aan jongeren met een chronische ziekte of beperking, psychische problemen of een psychiatrische aandoening;
  • het bevorderen van de participatie van jeugdigen met problemen of beperkingen;
  • het ondersteunen bij zelfredzaamheid van jeugdigen met een beperking of aandoening.

De verschuiving van de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Jeugdwet naar de gemeenten is gepaard gegaan met een bezuiniging. Het budget is gedaald. Dat vraagt om een andere aanpak.

Bovendien regelt de gemeente West Maas en Waal veel specialistische jeugdhulp niet zelf, maar laat de gemeente uitvoeren door organisaties (in of buiten de regio) of in samenwerking met omliggende gemeenten.

Jeugdgezondheidszorg

De gemeente is verantwoordelijk voor de jeugdgezondheidszorg. De jeugdgezondheidszorg volgt de ontwikkeling en gezondheid van kinderen van 0 tot 18 jaar. Medewerkers volgen de groei en ontwikkeling van uw kind. Bij hen kunt u terecht met al uw vragen over de gezondheid, het opvoeden en opgroeien van kinderen en jongeren. De gemeente West Maas en Waal is voor de jeugdgezondheidszorg aangesloten bij GGD Gelderland-Zuid: https://jgz.ggdgelderlandzuid.nl/

Jeugdbescherming

De gemeente zet zich in om kindermishandeling (maar ook ouderenmishandeling) en huiselijk geweld aan te pakken. Als u hiermee te maken hebt of u maakt zich zorgen om iemand anders, kunt u terecht bij Veilig Thuis. Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor mishandeling en huiselijk geweld.

In spoedgevallen belt u direct 112. Voor informatie over Jeugdbescherming Gelderland-Zuid kunt u terecht op: https://veiligthuisgelderlandzuid.nl/

Jeugdhulp

De gemeente moet jeugdhulp bieden aan kinderen en ouders die dit nodig hebben. Denk aan problemen bij het opgroeien of opvoeden. De gemeente kan u of uw kind algemene hulp bieden. Deze algemene hulp kunt u direct krijgen. De gemeente kan u of uw kind ook specifieke hulp bieden. 

Voor meer informatie: https://www.westmaasenwaal.nl/jeugdhulp

Jeugdhulp is ook geregeld voor jongeren met een beperking. Het gaat om kinderen tot 18 jaar die niet of onvoldoende met hun beperking kunnen omgaan. De begeleiding is erop gericht uw kind zoveel mogelijk zelfstandig te laten zijn. Voor meer informatie: https://www.westmaasenwaal.nl/jeugdhulp-voor-jongeren-met-een-beperking

Leerlingenvervoer

Kinderen die vanwege een handicap of een stoornis niet zelf naar school kunnen gaan, kunnen in aanmerking komen voor de regeling leerlingenvervoer. Als ouder kunt u hiervoor een aanvraag doen bij de gemeente. 

Vormen van vervoersvoorzieningen zijn:

  • Een vergoeding voor openbaar vervoer/fiets met begeleiding;
  • Een kilometervergoeding voor eigen vervoer;
  • Aangepast vervoer.

Voor meer informatie: https://www.westmaasenwaal.nl/toelichting-aanvraag-leerlingenvervoer?origin=/toelichting-aanvraag-leerlingenvervoer-2019-2020

Leerplicht, bijzonder verlof of vrijstelling

Kinderen van 5 tot 18 jaar zijn leerplichtig. Dit betekent dat ze de basisschool moeten afmaken en vervolgens een opleiding moeten volgen tot de startkwalificatie is behaald.

De Leerplichtwet wordt voor de gemeente West Maas en Waal uitgevoerd door de Regio Rivierenland. Wanneer u vragen heeft over de leerplicht, bijzonder verlof of vrijstelling van de leerplicht, dan kunt u deze stellen aan één van de medewerkers van team Leerplicht. Dit kan telefonisch op 0344 638 505 of via mail op [email protected]. 

Jeugdparticipatie & jongerenwerk

Het jongerenwerk signaleert en biedt ondersteuning aan (kwetsbare) jongeren. Daarnaast is het jongerenwerk in staat om in te spelen op de behoefte van jongeren en kunnen vraag en aanbod bij elkaar brengen. Het jongerenwerk is een onderdeel van de taak van de coördinator samenlevingsopbouw, die zich speciaal op de jongeren in de gemeente West Maas en Waal richt.

De gemeente betaalt de inzet van de jongerenwerker. De jongerenwerker zoekt de jongeren op in de dorpen en legt contact. Een deel van de taken is inzicht krijgen in wat er speelt onder de jongeren en in kaart brengen wat de wensen en behoeften zijn. De jongerenwerker brengt vraag en aanbod bij elkaar, in de directe leefomgeving van de jongeren. De jongerenwerker maakt daarbij gebruik van de gelegde contacten met o.a. lokale organisaties, verenigingen en jeugdhulp. De jongeren kunnen daarnaast ook terecht bij de jongerenwerker voor informatie en advies of als ze iets willen organiseren, maar niet goed weten hoe ze dat moeten doen. De jongerenwerker kan adviseren, de weg wijzen of hen in contact brengen met andere partijen die de jongeren kunnen helpen.

Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met de jongerenwerker:

Marcelino Thuis

06 1549 9259

[email protected]

www.sociom.nl