Aandachtsgebied: Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Inleiding

Inwoners van de gemeente West Maas en Waal die beperkingen ervaren in hun zelfredzaamheid of deelname in de samenleving kunnen een beroep doen op de WMO. Het doel van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is om de zelfredzaamheid en deelname in de samenleving te bevorderen. Eigen kracht en meedoen staan centraal bij welzijn en zorg in onze gemeente. Door de gemeente is VraagWijzer West Maas en Waal aangewezen om inwoners te helpen bij het zoeken van oplossingen. De gemeente geeft ondersteuning thuis die past bij de persoonlijke situatie. De gemeente is verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Het gaat bijvoorbeeld om: begeleiding en dagbesteding; ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten; of een plaats in een beschermde woonomgeving voor mensen met een psychische stoornis.

Begeleiding/dagbesteding

Bij begeleiding gaat het niet om het overnemen van taken, maar om de ondersteuning bij deze taken. Het gaat dan om ondersteuning bij het uitvoeren van algemene dagelijkse dingen door de cliënt zelf.

Er zijn twee soorten begeleiding:

 • individuele begeleiding
 • groepsbegeleiding

Voor meer info neemt u contact op met VraagWijzer via tel. 0487-790790.

U kunt ook mailen naar [email protected]

Beschermd wonen (BW) & Beschermd thuis (BT)

Beschermd Wonen is bedoeld voor kwetsbare inwoners ouder dan 18 jaar die door (zeer) complexe psychische of psychosociale problematiek en (zware) regieproblemen niet in staat zijn om zelfstandig te kunnen wonen. Bij Beschermd Wonen woont u in een instelling waar toezicht en begeleiding is. De Centrumgemeente Nijmegen is verantwoordelijk voor de toegang tot Beschermd Wonen. Beschermd Thuis is bedoeld voor kwetsbare inwoners ouder dan 18 jaar die door ernstige psychische of psychosociale problemen behoefte hebben aan begeleiding thuis, 24/7 beschikbaarheid en/of bereikbaarheid en de steun van de groep om zelfstandig te kunnen wonen. U kunt met veel uiteenlopende problemen eventueel aanspraak maken op Beschermd Wonen of Beschermd Thuis. De gemeente Nijmegen is voor onze gemeente de centrumgemeente. De GGD Gelderland-Zuid verzorgt de indicering voor Beschermd Wonen of Beschermd Thuis. Zij beoordelen of u gezien uw situatie, hiervoor in aanmerking komt.

Voor meer info neemt u ook hier weer contact op met VraagWijzer via tel. 0487-790790 of [email protected]

Voor meer algemene info: https://ggdgelderlandzuid.nl/professionals/overige-professionals/maatschappelijke-zorg/beschermd-wonen/toegang-beschermd-wonen/

De Brug Hospice, Thuiswaken en Respijtzorg Maas en Waal

Een hospice benadert zoveel mogelijk de thuissituatie en functioneert als een vervangend thuis waar mensen in alle rust en waardigheid kunnen sterven. Deze regionale voorziening, gevestigd in Druten, biedt mensen in hun laatste levensfase (en hun naasten) mogelijkheden voor ondersteuning. 

Er zijn drie criteria voor deze ondersteuning:

 • De gast kiest zelf voor opname in het hospice.
 • De levensverwachting is minder dan drie maanden.
 • De medische zorg (huisarts) en verpleegkundige zorg (thuiszorg) moeten zijn geregeld.

Voor meer informatie: www.debrugmaasenwaal.nl

Hulp bij het huishouden

Als u niet meer alles zelf kunt doen in het huishouden, kan de gemeente u hiermee helpen. Samen met u zoekt de gemeente naar een oplossing. Welke hulp de gemeente geeft, hangt af van wat voor u de beste oplossing is. Allereerst bespreekt een consulent van VraagWijzer met u of u zelf uw probleem (gedeeltelijk) kunt oplossen. Dit kan bijvoorbeeld door hulp van familie, vrienden en bekenden. Is dat niet of onvoldoende mogelijk dan kan ondersteuning worden verleend in het voeren van uw huishouden.  Voor meer info neemt u ook hier weer contact op met VraagWijzer via tel. 0487-790790 of [email protected].

Hulp voor ouderen, zieken, mensen met een beperking 

Kunt u door een ziekte, een beperking of ouderdom niet meer alles zelf doen? Dan kan de gemeente u helpen. De gemeente zoekt samen met u naar een oplossing. Soms betekent dit dat u zelf probeert iets te veranderen in uw situatie. In andere gevallen geeft de gemeente u gerichte hulp. De hulp is erop gericht dat u zoveel mogelijk zelf kunt blijven doen. Zoals zelf uw huishouden doen, u

verplaatsen in en om uw woning en/of in uw omgeving met een vervoermiddel, etc. Welke hulp de gemeente geeft, hangt af van uw situatie, welke problemen u ervaart en wat voor u de beste oplossing daarin is. Hierbij wordt gekeken of u zelf uw probleem (gedeeltelijk) kunt oplossen. Dit kan bijvoorbeeld door hulp van familie, vrienden en bekenden. Ook wordt onderzocht of een algemene voorziening (bijv. een boodschappendienst, klussendienst etc.) voor u toereikend is. Is dat niet of onvoldoende mogelijk dan kan een maatwerkvoorziening worden verleend. 

Dat kan zijn bijvoorbeeld:

 • huishoudelijke ondersteuning
 • een rolstoel of een aanpassing daaraan
 • een scootmobiel of een aanpassing aan uw auto
 • een vervoerspas voor de regiotaxi (collectief vervoer)
 • hulpmiddelen of aanpassingen in uw woning
 • begeleiding
 • opvang
 • beschermd wonen.

De voorziening kan worden geleverd in de vorm van zorg in natura. Dat houdt in dat een aanbieder waarmee de gemeente een contract heeft de voorziening levert. U kunt er ook voor kiezen de voorziening zelf te regelen. In dat geval krijgt u dan een geldbedrag een zogenaamd persoonsgebonden budget (PGB). Bijvoorbeeld in het geval van huishoudelijke ondersteuning wordt dat budget beheerd door de Sociale Verzekerings Bank (SVB). Afhankelijk van de voorziening kan een eigen bijdrage verschuldigd zijn. Het CAK bepaalt de hoogte van die eigen bijdrage aan de hand van uw inkomen en vermogen en eventuele andere voorzieningen die u krijgt. Ook dit is door de gemeente ondergebracht bij VraagWijzer via tel. 0487-790790 of [email protected].

Woonvoorzieningen

De gemeente kan een woonvoorziening verstrekken als u uw woning niet meer normaal kunt gebruiken. Dat kan zijn als gevolg van een ziekte, een beperking of ouderdom. In bepaalde gevallen kunt u hulp krijgen om de bereikbaarheid, toegang en het gebruik van uw woning te verbeteren. Deze hulp heet een woonvoorziening. Door een consulent van VraagWijzer (via tel. 0487-790790 of [email protected] ) wordt tijdens een huisbezoek met u besproken welke problemen u ervaart in het gebruik van uw woning. Daarbij wordt onderzocht of u zelf uw probleem kunt oplossen met behulp van bijvoorbeeld familie, vrienden en bekenden. Ook wordt onderzocht of u geholpen bent met een algemene hulpdienst en of een verhuizing naar een andere wel aangepaste woning voor u mogelijk is. Ook wordt daarbij betrokken of bepaalde hulpmiddelen in de normale handel (bijv. bouwmarkt) te koop zijn (bijv. handgrepen/beugels, verhoogd toilet etc.). In dat geval kunt u dat namelijk zelf aanschaffen. Soms is het direct duidelijk en is een woonvoorziening noodzakelijk. Soms is het niet volledig duidelijk en is het nodig een onafhankelijk medisch advies op te vragen.

Verzorgingshuis of thuiszorg

Als uw familie en/of een thuiszorgorganisatie u niet kunnen helpen bij uw persoonlijke verzorging kunt u misschien een plaats in een verzorgingshuis krijgen. Daarvoor heeft u een indicatie nodig. Een indicatie is een besluit waarin staat welke zorg u nodig hebt en of u deze krijgt. U krijgt deze indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Info: https://www.ciz.nl/. U kunt bij CIZ zelf kijken of u of het op dit moment zinvol is om een aanvraag voor een indicatie bij het CIZ te doen. https://www.ciz.nl/wlz-check. Bij het CIZ kunt u bekijken of u een indicatie moet hebben voor de zorg die u nodig hebt. U kunt de indicatie zelf aanvragen. Maar u kunt de aanvraag ook laten doen door een professionele zorgverlener. Bijvoorbeeld een thuiszorginstelling of de huisarts. Bij spoed doet een arts altijd de aanvraag.

Ondersteuning voor mantelzorgers

Veel mensen zorgen voor een zieke partner, een ouder wordende vader en/of moeder, voor een gehandicapt kind, een hulpbehoevende vriend(in) of buur. Deze hulp uit persoonlijke betrokkenheid wordt mantelzorg genoemd. De gemeente biedt ondersteuning via mantelzorgsteunpunten.

In een aantal dorpskernen zijn mantelzorgsteunpunten ingericht.

https://www.westmaasenwaal.nl/ondersteuning-voor-mantelzorgers/