Aandachtsgebied: de Participatiewet

Inleiding

In het Sociaal Domein voert de gemeente naast de WMO en de Jeugdwet ook de Participatiewet uit.

Met de Participatiewet is er één regeling gekomen voor mensen met een arbeidsbeperking. De Participatiewet vervangt de Wet Werk en Bijstand (WWB, vroeger beter bekend als de Bijstandswet), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en de Wajong. De twee belangrijkste onderdelen van de Participatiewet zijn “werk” en “inkomen”.

Werk

De gemeente is verantwoordelijk voor alle mensen die kunnen werken maar daarbij wel ondersteuning nodig hebben. Van de gemeente wordt verwacht dat zij deze doelgroep ondersteuning biedt zodat zij aan de slag gaan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan arbeidsmatige dagbesteding of beschut werken. In West Maas en Waal is Werkzaak Rivierenland de organisatie die dit voor de gemeente uitvoert. Werkzaak Rivierenland begeleidt mensen bij het vinden en behouden van werk. Zij versterken werkzoekenden, medewerkers en werkgevers bij het ontdekken, benutten en vergroten van talenten. Als het nodig is bieden ze inkomensondersteuning of werk in een aangepaste omgeving. Algemene informatie vindt u op https://www.werkzaakrivierenland.nl/over-ons

Inkomen

De Participatiewet is het vangnet van het sociale zekerheidsstelsel en legt de nadruk op

de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt; van hem of haar wordt verwacht dat hij/zij

zelf in het bestaan kan voorzien door het verrichten van arbeid. Iemand krijgt pas bijstand als er onvoldoende middelen zijn om zelf in dat levensonderhoud te voorzien. In de wet is ook de mogelijkheid opgenomen voor “Bijzondere bijstand”. Deze vorm van bijstand wordt verleend voor de “noodzakelijke kosten” van het bestaan. De gemeente beoordeelt de aanvragen aan de hand van de omstandigheden en mogelijkheden van de persoon in kwestie. Meer informatie kunt u vinden op de sites www.overheid.nl  of www.westmaasenwaal.nl

Bijstand

Bijstand en uitkering     https://www.westmaasenwaal.nl/bijstand/

Werkzaak Rivierenland is de organisatie voor werk en inkomen in de regio Rivierenland. Zij zijn er dus ook voor u als inwoner van onze gemeente. U bereikt Werkzaak Rivierenland op werkdagen op 088 93 75 000

Schuldhulpverlening

Zelf schulden voorkomen door uitgaven te plannen:            https://www.nibud.nl/consumenten/themas/plannen-en-begroten/

Hulp bij thuisadministratie: https://www.sociom.nl/thuisadministratie

Hulp bij geldzaken en schulden: https://www.westmaasenwaal.nl/hulp-bij-geldzaken-en-schulden/

Voor hulp bij schulden is tevens veel informatie te vinden in de Vraagwijzer van de gemeente West Maas en waal: https://www.vraagwijzerwestmaasenwaal.nl/vraagwijzer/onderwerpen-a-z_3856/product/hulp-bij-geldzaken-en-schulden_328.html

Begeleiding naar werk

Sinds 1 januari 2016 is Werkzaak Rivierenland de nieuwe organisatie op het gebied van werk en inkomen. Werkzaak Rivierenland is er dus ook voor u als inwoner van de gemeente West Maas en Waal.

https://www.westmaasenwaal.nl/op-zoek-naar-werk/

https://www.westmaasenwaal.nl/weer-gaan-werken/

Werkzaak Rivierenland en het UWV kunnen u helpen bij het vinden van werk. Zij kunnen u ook andere hulp bieden waarmee u uw kansen op werk vergroot.

https://www.werkzaakrivierenland.nl/

Armoedebeleid

Via de subsidieregeling Armoede verstrekt de gemeente een financiële bijdrage aan initiatieven die gericht zijn op het voorkomen en/of bestrijden van armoede van West Maas en Waal. Eén van de gesubsidieerde initiatieven is de Stichting Leergeld 2stromenland.

Specifiek voor kinderen van 4 t/m 17 jaar waarvan de ouders weinig tot geen financiële middelen hebben, probeert stichting Leergeld 2stromenland te voorkomen dat zij in een sociaal isolement terechtkomen. Stichting Leergeld 2stromenland is medio 2010 opgericht en actief in de gemeenten Beuningen, Druten, Wijchen en West Maas en Waal. Als wettelijke en overige voorliggende voorzieningen niet afdoende steun bieden, kan de stichting zelf hulp bieden in de vorm van directe betaling aan bijvoorbeeld sportverenigingen, scouting, muziek- of dansscholen. 

Stichting Leergeld Tweestromenland https://www.leergeld2stromenland.nl/maas-en-waal/

De gemeente West Maas en Waal kent geen Kindpakket, wel kent de gemeente West Maas en Waal een aantal Minimaregelingen hieronder vallen ook regelingen voor kinderen zoals de Meedoenregeling. Wanneer u een minimum inkomen heeft en moeite heeft daarmee rond te komen, dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor financiële hulp van de gemeente. Hiervoor zijn een aantal gemeentelijke regelingen in het leven geroepen. https://www.westmaasenwaal.nl/minimaregelingen

Voedselbank West Maas en Waal

Als u een laag inkomen heeft en niet genoeg overhoudt voor eten en kleding, kunt u naar de voedselbank gaan. Hier kunt u één keer per week een voedselpakket ophalen. Met dit voedselpakket bent u een paar dagen voorzien van eten. Er zit bijvoorbeeld brood, beleg en groenten in.

De voedselbank kijkt naar uw besteedbaar inkomen. Dit is het inkomen dat u overhoudt nadat u de vaste lasten betaald heeft, bijvoorbeeld de huur, elektriciteit of verzekeringen. In Beneden-Leeuwen is een van de uitgiftepunten van de Voedselbank Rivierenland. Meer informatie vindt u op de website van de Voedselbank Rivierenland.

https://rivierenland.voedselbankennederland.nl/